BT: Freedom island, sama-samang nilinis ng iba't ibang environmental group